Sweet Potato, Tomato, Squash Tian

Sweet Potato, Tomato, Squah Tian Ingredients 1 yellow onion sliced thin 1 yellow squash sliced thin 1 sweet potato peeled and sliced thin 2  yukon gold potatoes peeled and sliced thin 2 plum tomatoes sliced thin 3-4 springs of fresh…